KONTAKTY

Tatiana Tyčová - TimiShop.sk
L. Novomeského 2567/1
085 01 Bardejov
info@timishop.sk

TOVAR V AKCII

bežná cena 135 € (3 333 Kč)
naša cena 120 € (2 962 Kč)
bežná cena 135 € (3 333 Kč)
naša cena 120 € (2 962 Kč)

NAJPREDÁVANEJŠÍ

bežná cena 140 € (3 456 Kč)
naša cena 130 € (3 209 Kč)

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre maloobchodný nákup cez www.timishop.sk

Tatiana Tyčová, Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov

 

I.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.timishop.sk sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.

2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.

 

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.timishop.sk a následne v objednávke kupujúceho.

2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

 

 

III.

Cena a platobné podmienky

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.timishop.sk. Ceny sú uvedené v €.

2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

-  bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári.

DOBIERKA: aktuálne není v ponuke z dôvodu veľkého množstva neprevzatých balíkov

4.   Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do troch pracovných dní od zaslania objednávky tovaru kupujúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.

5. Zrušiť objednávku je možné do 24hod. od zaslania, avšak je nutné nás kontaktovať mailom na: info@timishop.sk

 

IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

2. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s... suma 4€ s DPH, alebo ak si kupujúci zvolí kuriérsku službu DPD  suma 5€ s DPH

3. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

4. Objednaný tovar zasielame do 14 pracovných dní (počítajú sa pracovné dni, nie víkendy a sviatky) odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 5. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní (odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho) mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

5.1. Predávajúci v zmysle čl. V bod 5 vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil kupujúci. 

V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmuvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmuvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy nás kontaktujte mailom na: info@timishop.sk

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe. Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu:

http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

3. Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu: Tatiana Tyčová,Laca Novomeského 2567/1, 085 01  Bardejov, v deň odstúpenia a za týchto podmienok:

a) tovar musí byť v pôvodnom obale a nepoškodený (tovar musí mať visačku),

b) tovar nesmie byť používaný,

c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie).

!!! PROSÍME ZÁKAZNÍKOV ABY PRE VRÁTENIE TOVARU VYUŽÍVALI VÝLUČNE SLOVENSKÚ POŠTU !!!

(nie kuriérom ani poštovým kuriérom - takúto zásielku predávajúci nepreberie)

4. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet a to do 14 dní (počítajú sa pracovné dni, nie víkendy a sviatky) odo dňa prevzatia zásielky predávajúcim.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

5. Náklady na vrátenie/výmenu tovaru znáša kupujúci.

6. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

VI.

Záruka na tovar

1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe. Prípadné reklamácie adresujte písomnou formou na adresu sídla spoločnosti do 24 mesiacov od kúpy tovaru. Po uplynutí doby zaniká právo reklamovať tovar. Spolu s reklamovaným tovarom priložte sprievodný list s popisom závad na tovare.

2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. Reklamačný protokol: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

3. Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru,

reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

- záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo chybného používania,

- nesprávneho zásahu do materiálov, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté

- záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté pri preprave batožiny prepravcami / letecká spoločnosť, autobusová spoločnosť /.

- záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním a použitím, ktoré sú v rozpore s bežným použitím, alebo poškodením počasím

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované

c) neodbornou manipuláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

d) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s bežnými podmienkami požívania alebo všeobecnými princípmi,

e) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov,

f) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),

g) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

VII.

Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

3. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom prílohy v tomto dokumente.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 1. januára 2015

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

NjU4NjJkZ